پرچم کره جنوبی یا تگوگی ازسه بخش تشکیل شده که عبارتند از زمینه سفید،تگوگ یا همان دایره ای که به رنگ قرمز و آبی ست و خطوطی به رنگ سیاه که در 4گوشه پرچم دیده میشوند که دارای منشا چینی هستند.زمینه سفید این پرچم نمادی از پاکیزگی مردم است.نماد تگوک منشا و منبا تمام چیزهایی ست که در دنیا وجود دارند و دربردارنده دو اصل یین و یانگ است که یین در پرچم  به رنگ آبی و یانگ به رنگ قرمز  می باشد.(یین و یانگ نشاندهنده ی قطبهای مخالف و تضادها در جهان هستند مثل شب و روز که بخشی از چرخه هستی هستند.وقتی تعادل و احساس خوبی بوجود میاید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد.ین و یانگ کاملا به هم وابسته اند و هیچکدام بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.)